Instruktion för valberedning

med uppgift att förbereda val till styrelse i föreningen  Fridhems folkhögskola.

En väl fungerade valberedninär grunden för en bra och framgångsrik organisation.

 Valberedningen skall

-          löpande under mandatperioden följa styrelsens arbete och vara uppmärksam på vilka tänkbara kandidater till nya uppdrag som finns inom organisationen. Även blick utanför medlemsorganisationen och undersöka om det ev. saknas kompetenser.

-           inför kommande val till styrelse granska ledamöternas arbete och engagemang.

-          föreslå förändringar i styrelsen när så påkallas.

Förslaget som presenteras för stämman skall utgå från behovet av kompetens för den verksamhet det handlar om och representation från olika slag/typer av organisationer.

Förslaget som valberedningen presenterar skall även innefatta en allsidig sammansättning vilket innebär ett beaktande av könsfördelning, etnicitet, fd kursdeltagare och ålderssammansättning som speglar verksamhetens innehåll.

Valberedningen skall inför stämman lämna förslag om arvode och kostnadsersättningar till förtroendevalda.

Formalia

Valberedningen väljs på ordinarie stämma för tiden tom kommande ordinarie stämma.

Den av stämman valda beredningen består av ordförande och två övriga ledamöter.

Om ledamot av valberedningen nomineras till förtroendepost skall denna/denne omedelbart frånträda arbetet i valberedningen.

Arbetsordning

Valberedningen skall efter stämman

 

 • Analysera den senaste valberedningens arbete;
 • Skapa en strategi/arbetsplan för den kommande arbetsperioden;
 • Analysera styrelsens uppgifter och bedöma befintlig kompetens samt behov av kompletteringar på kort och lång sikt;
 • Bilda sig en uppfattning om hur samarbetet fungerar, bl.a. genom att närvara vid minst ett styrelsesammanträde under arbetsperioden;
 • följa närvaro, aktivitet och engagemang i styrelsearbetet;
 • Valberedning skall ha ett planeringsmöte senast 15/12, för att förbereda sitt förslag till kommande stämma.
 • Senast den 25 januari tillfrågar valberedningen skriftligen de ledamöter vars mandattid löper ut huruvida dessa står till förfogande för omval. De tillfrågade skall senast den 5 februari svara på denna förfrågan;
 • Valberedningen skall senast en månad före stämman överlämna sitt förslag till Fridhems folkhögskolas kansli för vidare distribution med möteshandlingarna för stämman där val skall förrättas;
 • Valberedningens förhandlingar är förtroliga.
 • Valberedningen skall vara representerad vid stämman av ordföranden och eller ledamöter och föredra valberedningens förslag;
 • Administrationen sköts av skolans kansli
Instruktion for valberedning med uppgift att forbereda val till styrelse 2
Ladda ner fil