GDPR för för personal

Information om personuppgiftsbehandling – anställd

Fridhems folkhögskola 844000-2411, behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När dina personuppgifter registreras har du enligt lag rätt att få viss information vilken vi härigenom tillhandahåller dig. Som anställd hos oss på Fridhem folkhögskola behandlas personuppgifter om dig som är nödvändiga och relevanta för att vi ska kunna sköta personaladministrationen inom anställningsförhållandet.

Rektor är den personuppgiftsansvarige för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med den personuppgiftsansvarige genom att vända dig till din närmaste chef. Eller rektor@fridhem.fhsk.se

Dina personuppgifter registreras i vårt personaladministrativa system. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra avtalsenliga förpliktelser mot dig som anställd samt för att Fridhem ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt arbetsrätten och skattelagstiftningen; detta utgör också lagliga grunder för personuppgiftsbehandlingen. Om du inte lämnar dina personuppgifter kan Fridhems folkhögskola inte fullgöra anställningsavtalet.

Följande uppgifter registreras eller kan komma att registreras om dig: namn, adress, e-post, personnummer, folkbokföringsuppgifter, ackumulerad inkomst, innehållen preliminärskatt, uppgifter om bankkonto, anställningstid, anställningsform, löneuppgifter, semester, kompensationsledighet, rapporterad arbetstid, övertid, frånvaro och frånvaroorsak. I förekommande fall uppdrag från Kronofogden. Behandling om personuppgifter som är att anse som känslig, exempelvis sådan personuppgiftsbehandling som gäller hälsa, utförs bara efter nödvändighet och med stöd i lag.

Lagringstiden

Dina personuppgifter kommer att behandlas så länge det är nödvändigt för att kunna fullgöra förpliktelser enligt anställningsavtalet eller enligt arbetsrättslig och skatterättslig lagstiftning. När anställningsförhållandet upphör kommer de uppgifter som inte är relevanta att behålla också att raderas.

Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet. En begäran om något av det nämnda kan skickas till rektor@fridhem.fhsk.se

Skulle du uppleva att vi inte behandlar dina personuppgifter korrekt har du rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten för att lämna klagomål. För att vi ska kunna hjälpa dig så snabbt som möjligt önskar vi att du vänder dig till oss i första hand. Det är viktigt att som anställd kan känna dig trygg hos oss på Fridhems folkhögskola

Bekräftelse om mottagande av informationen. Jag har mottagit ovanstående information.

 

_______________________________               _______________________________

Namnunderskrift                                                        Namnförtydligande                      Datum