GDPR för kursdeltagare

Personuppgiftspolicy

För dig som kursdeltagare. Information om personuppgiftsbehandling på Fridhems folkhögskola - ideell förening.

Trygg hantering av dina personuppgifter

Fridhems folkhögskola värnar om din personliga integritet och din rätt att själv ha kontroll över dina personuppgifter. Det är därför viktigt att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina uppgifter. GDPR har bland annat till syfte att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter - särskilt din rätt till skydd av personuppgifter.

Vilka uppgifter vill vi ha?

Med personuppgifter avses namn, personnummer, adress, e-postadress och andra, av dig lämnad information/uppgifter som har relevans för din tid på skolan.

Vi behöver ditt samtycke

När du tackar ja till en kurs behöver du lämna ditt samtycke till att Fridhems folkhögskola behandlar dina personuppgifter i enlighet med svensk lag.

Varför?

Vi ska kunna fullgöra våra åtaganden mot dig och även för administration, planering, fakturering, kvalitetsarbete, statistik, bidragsansökningar, bokföring samt fullgörande av skyldighet enligt lag eller myndighetsbeslut.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Personuppgiftsansvarig är Fridhems folkhögskola. Kontaktperson är: rektor@fridhem.fhsk.se

Samtycke ger du när du bekräftar; din plats på en kurs.

Hur länge vi sparar data

Vi kommer att behandla dina personuppgifter under så lång tid som är nödvändigt. Olika uppgifter kommer att sparas olika länge. Så länge du är deltagare och maximalt under två år därefter sparar vi dina uppgifter. I de fall det finns lagkrav på att spara uppgifter under längre tid, så följer vi sådana lagar. Bokföringslagen är ett exempel på lagstiftning som säger att underlag måste sparas i viss längre tid. Vi sparar uppgifter tills obetald faktura är betald och maximalt under ett år därefter med undantag för uppgifter som vi måste spara enligt bokföringslagen.

Vi sparar kursintyg/behörighetsintyg i 50 år, på uppdrag av Folkbildningsrådet.

Dina rättigheter

Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss rektor@fridhem.fhsk.se

Du har även rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Tillgång till dina personuppgifter

– du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas

– du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Detta

innebär att vi har rutiner och regler kring dataskydd, t ex en minimering av personuppgiftshantering, personlig inloggning på alla konton.

Kontaktuppgifter

Fridhems folkhögskola

rektor@fridhem.fhsk.se