Övergripande verksamhetsmål

Fridhems folkhögskolas verksamhetsmål/verksamhetsplan

 

Verksamhetsidé: 

 

Fridhems folkhögskolas verksamhet skall utgå från följande nyckelord:

KULTUR BILDNING och DEMOKRATI.

 

Inledning

Fridhems folkhögskola är en del av den svenska folkbildningen. Som grund för verksamheten som bedrivs på Fridhems folkhögskola gäller statens förordning om statsbidrag till folkbildningen.

Statsbidragets syften

 • stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
 • bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
 • bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället
 • bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

).

Här på Fridhems folkhögskola

I Fridhems Folkhögskolas kvalitetshandbok kan man läsa om hur styrelsen, tillsammans med personal och fackliga representanter har resonerat kring de tre nyckelbegreppen Kultur, Bildning och Demokrati och hur arbetsprocessen med målstyrning skall ske med stöd av dem.

Varje arbetslag skall, utifrån utvärderingar, samtal och reflektioner över det gångna arbetsåret, sammanställa förslag till mätbara mål för kommande läsår. Förslagen sammanställs och presenteras för styrelsen som fattar beslut. Målen sammanställs i verksamhetsplanen. Uppföljning och utvärdering av målen sker efter ett år.

Arbetssätt för nedbrytning av övergripande mål

Arbetslagslagens arbete med målen

VERKSAMHETSPLAN för Fridhems folkhögskola 2015

Styrdokument
Som grund för verksamhetsplanen på Fridhems Folkhögskola ligger: Propositionen ”Allas kunskap – allas bildning”,"Stadgar för Fridhems Folkhögskola", ”Övergripande verksamhetsidé” samt styrelsens beslut om organisation, uppgifter och arbetsformer.

Fridhems folkhögskolas verksamhet regleras av följande av styrelsen fastställda dokument:Verksamhetsmål, Attestordning, Budget, Kvalitetshandbok, Policy mot diskriminering, Drogpolicy, Policydokument för förstärkningsbidrag, Lönepolicy, Policy för överlikviditet, Brandskyddsdokumentation, Lokalplan, Systematiskt arbetsmiljöarbete och Utvärderingsplan.

Styrelsen
Styrelsen fattar beslut om övergripande frågor i verksamheten. Se "Stadgar för Fridhems Folkhögskola" och ”Verksamhetsplan för styrelsen”.

Ledning
I ledningsgruppen sitter rektor, ekonomi- och IT-ansvarig, internatchef, personalchef/sommarproducent, linjeledarna för allmänna linjen samt för film-, musik- och teaterlinjen.

Rektor är närmaste chef för personalchef/sommarproducent.

Styrelseordföranden är närmaste chef för rektor.

Undervisning
Undervisningen är uppdelad i olika linjer/arbetslag. Varje kurs/arbetslag leds av en linjeledare, som är arbetsledare för arbetslaget och chef för verksamheten. Sommarkurserna leds av sommarproducenten.
Närmaste chef för pedagogisk personal är personalchefen. 

Administration och service
I administration och service ingår administration, data- och teknikservice, kök, städ, och vaktmästeri. Varje enhet leds av en arbetsledare för arbetslaget. 
Närmaste chef för servicepersonal är personalchefen.

LEDNING
Ledningsgruppen har till uppgift att leda, delegera, inspirera och samordna verksamheten utifrån styrelsens beslut och ekonomiska ramar. Ledningen skall svara för kvalitetssäkringen av undervisningen samt för en långsiktig planering.

 • Fridhems folkhögskola skall präglas av en humanistisk och demokratisk grundsyn och vara en alternativ utbildningsform för vuxna.
 • Fridhems folkhögskola skall ha samtalet, det levande ordet som ledstjärna för verksamheten.
 • Fridhems folkhögskola skall eftersträva att vara en mötesplats och ett kulturellt centra i Svalövs kommun och ge regionens invånare möjlighet att ta del av skolans verksamhet.
 • Fridhems folkhögskola skall bedriva egen utåtriktad bildnings- och kulturverksamhet i form av offentliga konserter, föreställningar, utställningar och andra projekt på skolan och i kommunen.
 • Fridhems folkhögskola skall erbjuda en god och säker arbetsmiljö och ge personal och elever möjlighet till arbetsgemenskap och samhörighet.
 • Fridhems folkhögskola skall präglas av stor miljömedvetenhet som strävar mot ett bärkraftigt samhälle.

Varje läsår skall ledningen utifrån de övergripande verksamhetsmålen: KULTUR, BILDNING ochDEMOKRATI, bryta ner och precisera ledningens mål och på vilket sätt nyckelorden skall genomsyra arbetet.

 

UNDERVISNING
Folkbildningsrådet har tilldelat Fridhems folkhögskola en resurs på 8 622 deltagarveckor för budgetåret 2015.

 • Frågor kring kultur, bildning och demokrati skall vara centrala och prägla såväl skolans dagliga arbete som innehållet i de olika kurserna.
 • Det goda samtalet skall väcka nyfikenhet och lust till ny kunskap.
 • Utbildningarna som erbjuds på Fridhems folkhögskola skall både till form och arbetssätt, tydligt skilja sig från utbildningar inom det offentliga skolväsendet.
 • Internatet skall vara en tillgång och resurs för skolans pedagogiska verksamhet.
 • Fridhems folkhögskola skall i första hand ha verksamheten förlagd till Svalöv och alltid ha elevhemmen fyllda.

Varje läsår skall varje linje utifrån de övergripande nyckelorden: KULTUR, BILDNING ochDEMOKRATI bryta ner och precisera linjernas mål och på vilket sätt linjen skall arbeta med dessa nyckelord.

 

ADMINISTRATION/SERVICEGRUPP
Administrationens och servicegruppens löpande uppgifter bedrivs utifrån den verksamhet styrelsen har fattat beslut om.

I löpande uppgifter ingår ekonomi, bokföring, kalkylering, löneredovisning, registerhantering, rapportering till FBR, SCB och CSN, försäkringsärenden, intyg, arkivering, kontakter med myndigheter, marknadsföring, restaurang- och fastighetsservice, lokalvård, förvaltning m.m.

Varje läsår skall administrationen och servicegruppen utifrån de övergripande verksamhetsmålen:KULTUR, BILDNING och DEMOKRATI bryta ner och precisera på vilket sätt administrationen och servicegruppen skall arbeta med dessa nyckelord.

 

MEDLEMSUPPGIFTER
Skolan är medlem i RIO (Rörelseskolornas intresseorganisation), Arbetsgivaralliansen,Föreningen Skånes folkhögskolor i samverkanInternational Association of Schools of Jazz(IASJ), Amatörteaterns Riksförbund och Sveriges Arbetarteaterförbund. 

 

Styrelsen 2015-02-12

Till stämman 2015-04-23

Kommentar:

Detta dokument kommer att omarbetas under verksamhetsåret 2015 under ledning av Gabriella Ternelius Svensson.

Overgripande verksamhetsmal 2015 stamman
Ladda ner fil