Stadgar

S T A D G A R

för föreningen Fridhems folkhögskola

 

§ 1 Egenskap och ändamål

Föreningen Fridhems folkhögskola är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening med säte i Svalöv.

Föreningen är huvudman för Fridhems folkhögskola och svarar för skolans kostnader som inte täcks med statsbidrag eller andra bidrag.

Föreningen har till uppgift att driva och organisera folkhögskoleverksamhet i enlighet med förordningen om statsbidrag till folkbildningen och av Folkbildningsrådet eller därtill befogad myndighet utfärdade bestämmelser samt av stämman antaget måldokument.

§ 2 Föreningens organ

Föreningens beslutade organ är stämma och styrelse.

§ 3 Medlemskap

Mom 1 Rätt till medlemskap

Medlemmar kan vara enskilda personer och föreningar/organisationer. Förening/organisation äger rätt att representera med två ombud.

Mom 2 Medlems förpliktelser

Medlem skall verka för föreningens målsättning och utveckling, rätta sig efter stadgarnas föreskrifter och stadgeenligt fattade beslut.

Mom 3 Prövning och beslut

Skriftlig ansökan om medlemskap lämnas till styrelsen som prövar ansökan och beslutar i ärendet.

Mom 4 Överprövning av beslut

Beslut, varigenom inträdesansökan avslagits, kan av den inträdessökande överklagas till stämman.

Mom 5 Medlemsavgift

a) Årsavgift

Medlem erlägger en årsavgift som stämman fastställer

b) Administrativ avgift

Ständig medlem erlägger en administrativ avgift som stämman fastställer.

Mom 6 Grunder för uteslutning

Medlem, som inte erlagt fastställd medlemsavgift inom av styrelsen fastställd tidpunkt, utesluts ur föreningen.

Medlem, som brister i fullgörandet av sina i paragraf 3, mom 2, angivna förpliktelser mot föreningen, kan uteslutas av stämman.

§ 4 Stämma

Mom 1 Stämmans hållande

Ordinarie stämma hålls årligen före utgången av april månad. Extra stämma hålls då styrelsen finner skäl till det. Extra stämma skall även hållas när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av revisor eller av minst en tiondel av samtliga röstberättigade medlemmar. I detta fall skall stämman hållas inom 30 dagar efter det begäran därom inkommit till styrelsen. Extra stämma kan endast behandla den eller de frågor som föranlett stämmans hållande.

Mom 2 Kallelse

Kallelse till stämma utfärdas av styrelsen genom brev till medlemmarna. Det skall ske för ordinarie stämma senast tre månader före stämmans hållande och för extra stämma senast fjorton dagar före den dag den skall hållas.

Mom 3 Motionsrätt

Medlemmar har motionsrätt till ordinarie stämma. Motion skall vara styrelsen tillhanda senast två månader före stämmans hållande.

Mom 4 Dagordning

Dagordning med styrelsens och revisorernas berättelser samt förslag från styrelse, valberedning och väckta motioner skall tillställas medlemmarna senast fjorton dagar före den ordinarie stämmans hållande.

Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:  

1. Fastställande av röstlängd

2. Fastställande av dagordning

3. Val av ordförande vid stämman

4. Val av sekreterare vid stämman

5. Val av två personer som jämte ordföranden justerar protokollet

6. Val av två rösträknare

7. Beslut om huruvida stämman är stadgeenligt utlyst

8. Styrelsens verksamhetsberättelse

9. Revisorernas berättelse

10. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

11. Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

13. Beslut om arvoden

14. Val av styrelse

      a) ordförande för två år

      b) ledamöter för två år

      c) styrelsesuppleanter för två år

      d) beslut om ordningen för suppleanters inträde i styrelsen vid förfall för ordinarie ledamot eller

          vid dennes avgång

15. Val av

      a) revisorer för ett år

      b) revisorssuppleanter för ett år

16. Val av valberedning

      a) ordinarie ledamöter för ett år

      b) sammankallande

      c) suppleanter för ett år

17. Övriga valärenden

18. Motioner och styrelsens utlåtande

19. Styrelsens förslag

      a) måldokument för Fridhems Folkhögskola                

      b) verksamhetslinjer och ekonomiska riktlinjer

      c) medlemsavgifter

      d) övrigt

Mom 5 Dagordning vid extra stämma

Dagordning vid extra stämma skall innehålla punkterna 1 - 7 för ordinarie stämma och den eller de frågor för vilka stämman skall hållas.

Mom 6 Beslutsordning

Val sker genom sluten omröstning om röstberättigad begär det. Övriga beslut fattas genom öppen omröstning.

Varje medlem har en röst. Enskild medlem kan ej genom fullmakt överlåta sin rösträtt.

Förening/organisation har det antalet röster som motsvarar vid stämman närvarande befullmäktigade ombud.

Med undantag för vad som anges i paragraf 12  fattas alla beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom vid val, då lotten avgör.

§ 5 Styrelsen

Mom 1 Uppgifter

Styrelsen är mellan stämmorna föreningens högsta beslutande organ och leder föreningens verksamhet i överensstämmelse med dessa stadgar och av stämman fattade beslut. I dessa uppgifter ingår att vara styrelse för Fridhems folkhögskola och att svara för att folkhögskolans verksamhet bedrivs i enlighet med i paragraf 1 angivet ändamål och av stämman antagna verksamhets- och ekonomiska riktlinjer för varje räkenskapsår.

Mom 2 Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av högst sju ledamöter. Ordförande och sex ledamöter samt högst fyra suppleanter utses av stämman.

Mom 3 Valbarhet

Anställd personal och elever vid Fridhems folkhögskola kan inte vara styrelseledamot eller styrelse-

suppleant eller revisor eller revisorssuppleant.

Mom 4 Styrelsens sammanträden

Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst två ledamöter finner det påkallat.

Sammanträdesplan för verksamhetsåret skall fastställas på styrelsens konstituerande sammanträde.

För kallelse svarar ordförande.

För att styrelsebeslut skall vara giltigt fordras att mer än hälften av styrelsens samtliga ledamöter är om beslutet ense.

Rektor skall delta i styrelsens sammanträden och har där yttrande- och förslagsrätt samt rätt att till protokollet anteckna skiljaktig mening.

Två representanter för personalen och en för elevkåren har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid styrelsens sammanträden. De utses i följande ordning:

1. En ordinarie och en suppleant för lärarna utses för ett år av de lärarförbund som skolan har

    kollektivavtal med;

2. En ordinarie och en suppleant för övrig personal utses för ett år av de fackliga organisationer som

    skolan har kollektivavtal med;

3. En ordinarie och en suppleant för de studerande utses för en termin av elevkåren vid skolan.

Dessa representanter har rätt att till protokollet få skiljaktig mening antecknad.

§ 6 Rektors uppgifter och åligganden

Rektors uppgifter och åligganden regleras i av styrelsen fastställd delegationsordning.

§ 7 Andra organ

Styrelsen kan inrätta andra organ för folkhögskoleverksamheten. Uppgifter och befogenheter för sådana organ skall beskrivas i av styrelsen fastställda delegationsordningar.

§ 8 Revisorer

Mom 1 Antal och valbarhet

Granskningen av föreningens verksamhet skall utföras av tre revisorer. Dessa och tre suppleanter utses av stämman, varav en ordinarie och en suppleant skall vara godkänd granskningsman eller auktoriserad revisor

Valbar till revisor är endast person som intar en oberoende och självständig ställning gentemot styrelsen.

Mom 2 Uppgifter

Revisionen skall ske i överensstämmelse med god revisionssed.

Revisionsberättelse skall avges senast fjorton dagar efter det att revisorerna erhållit styrelsens årsredovisning och övriga revisionshandlingar.

§ 9 Valberedning

Mom 1 Sammansättning

Valberedningen skall bestå av tre ledamöter med två suppleanter.

Mom 2 Uppgifter

Valberedningen skall lägga fram förslag till kandidater för de val stämman skall företa.

Mom 3 Nominering

Nominering sker genom att förslag lämnas till valberedningen senast en månad före stämmans hållande. Av dessa nomineringar är stämman bunden.

Mom 4 Särskild arbetsgrupp

Stämman kan för beredning av valet av valberedning tillsätta en arbetsgrupp bestående av tre leda-

möter.

§ 10 Ekonomisk förvaltning och räkenskaper

Mom 1 Föreningens ekonomiska redovisning

Föreningens ekonomiska redovisning skall ske i överensstämmelse med god redovisningssed.

Mom 2 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår avslutas per kalenderår.

Mom 3 Firmateckning

Styrelsen beslutar om firmatecknare, attesträtt, samt tecknare för post- och bankuttag.

Mom 4 Årsredovisning

Styrelsen skall varje år till stämman avlämna årsredovisning innehållande förvaltningsberättelse samt resultaträkning och balansräkning.

Årsredovisningen skall vara revisorerna tillhanda snarast möjligt, dock senast den 15 mars.

§ 11 Stadgeändring

Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av stämman och måste vid begärd votering biträdas med minst 2/3 av avgivna röster eller genom beslut med enkel majoritet av två på varandra följande stämmor, varav en skall vara ordinarie.

 § 12 Beslut om föreningens upplösning

I händelse av verksamhetens upphörande beslutar stämman om föreningens upplösning och om hur tillgångarna skall användas.

Beslutet måste biträdas av minst en 3/4 majoritet och behandlas vid två på varandra följande stämmor, varav en skall vara ordinarie.

Den vid tillfället sittande styrelsen är ansvarig för avvecklingen.

Stadgar2000rev 2010
Ladda ner fil