Verksamhetsmål för samtliga kurser/avdelningar

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014 - 2015

 

Mål för ledningen

Mål 1

Lägga upp en strategi för Fridhems pedagogiska utveckling för de närmaste fem åren.

Åtgärder

 • Göra en omvärldsanalys över presumtiva kursdeltagares behov.
 • Inventera och analysera konkurrerande verksamhet.
 • Lära av varandra genom bl.a. studiebesök på institutioner och skolor.

Mål 2

Fortsätta arbetet med att effektivisera och utveckla organisationen för Fridhems folkhögskola.

Åtgärder

 • Arbeta med genomlysning av verksamheten med hjälp utifrån av extern konsult.
 • Kompetenshöja ledningen.

Mål 3

Samarbeten med externa aktörer och extern finansiering ska öka.

Åtgärder

 • Inom befintlig verksamhet bli bättre på att få pengar från olika bidragsgivare.
 • Skapa nya projekt finansierad av annan aktör.
 • Undersöka möjligheten att växa i Skåne nordväst.

Mål för allmän kurs

Mål 1

Arbeta aktivt med samarbete över inriktningsgränserna för att deltagarna ska få använda sina olika färdigheter i projektform för att efterlikna arbetsformerna i yrkeslivet och i kommande studier.

Åtgärder

 • Att utarbeta återkommande samarbeten på lika villkor.
 • Uppmuntra deltagarna att göra olika inriktningsöverskridande projekt med hjälp av projektfonden.
 • Visa upp det vi gör för varandra och med det stärka våra identiteter.
 • Skapa en utställningslokal för att synas mer internt och externt.

Mål 2

Öka läsningen på allmän kurs

Åtgärder

 • Fortbilda personalgruppen i läspedagogik.
 • Tydligare integrera skönlitteratur i inriktningar och ämnen.
 • Förnya och förbättra biblioteket.

Mål 3

Bibehålla samt förtydliga arbetet med deltagare med särskilda behov och/eller missbruksproblem.

Åtgärder

 • Fylla på material- och kunskapsbank i arbetsrummet med material om de särskilda behov som finns representerade bland deltagarna
 • Arbeta aktivt för att se att deltagarna får rätt typ av hjälp
 • Förtydliga antagningsprocessen

Mål 4

Förenkla och förbättra administration och information.

Åtgärder

 • Rutiner för ansökningar ska ses över
 • Sprida kunskap inom lärarlaget kring behörigheter, CSNs regler etc
 • Ständigt utvärdera och effektivisera administrationen
 • Förbättra och förenkla informationskanalerna i arbetslaget och mot deltagarna

Mål för filmlinjen

Mål 1 

Stort digitalt språng, bli bättre på att använda digitala distributionskanaler för film, kommunicera internt digitalt, nyttja de kunskaper som finns på nätet.

Åtgärder:

 • Byta ut de komponenter i utrustningen som fortfarande är analoga
 • Hålla fast vid de digitala kanaler vi är en del av nu och utveckla nya
 • Arbeta mer med prenumerationer av programvara som uppdateras kontinuerligt
 • Prenumerera på kunskapsbaser typ Lynda.com
 • Börja köpa in IPADS och successivt minska på pappersförbrukningen på linjen

Mål 2

Bli mer synliga lokalt och utveckla samarbetet med lokala aktörer i Svalöv-Landskrona

Åtgärder:

 • Starta upp och arrangera Svalövs kortfilmsfestival tillsammans med representanter för kommunen.
 • Sambruka teknik med Svalövs kommun
 • Samarbeta kring reklamfilm tillsammans med Svalövs småföretagare
 • Utveckla verksamhet i Landskrona i form av tre projekt, Mediepedagogik, Filmskådespeleri och Integration

Mål 3

Utveckla samarbetet med skolans övriga linjer och inriktningar.

Åtgärder:

 • Utveckla dom gemensamma projektdagarna.
 • Utveckla sambruket av teknik och gästföreläsare

Mål för musiklinjen

Mål 1

Att utveckla lärarnas pedagogiska och konstnärliga ledarskap.

Åtgärder:

 • Lärargruppen träffas kontinuerligt för att kreativt utveckla ett ensemblespel.
 • Bjuda in gäster som vägledning och inspiration.
 • Sammanställa ett pedagogiskt material form av en video

Mål 2

Förbättra marknadsföringen för Musiklinjen

Åtgärder:

 • Ta fram en strategi för att marknadsföra Musiklinjen både nationellt och internationellt
 • Göra en film för hemsida och youtube.

Mål 3

Nya Musikhuset

Ett fortsatt arbete med planering av nytt musikhus.

Åtgärd:

 • Planeringsmöten
 • Studiebesök

Mål för teaterlinjen

Mål 1

Ge kursdeltagarna förutsättningar att möta en allt mer differentierad arbetsmarknad.

Åtgärd

 • Ytterligare betona det egna ansvaret i samtliga projekt.
 • Besök av yrkesversamma teaterarbetare, med betoning på frilansare.
 • Studiebesök.
 • Vidgad diskussion om teaterns funktion, ansvar och potential att försvara ett fungerande demokratiskt samhälle.
 • Ökad omvärldsbevakning.

MÅL 2

Undersöka barn och ungdomsteaterns former och uttryck.

Åtgärd

 • Genom möte med yrkesutövare.
 • Genom att se föreställningar och diskutera det specifika med ungdomsteatern.
 • Genom att jämföra ungdoms- och vuxenteatern.
 • Genom att välja texter med ett ungdomsperspektiv.

MÅL 3

Ge kursdeltagarna inblick i teaterhistorien och därigenom förstå sammanhang och tendenser i nutiden.

Åtgärder

 • Lägga in teaterhistoria på schemat.
 • Gästföreläsning i teaterhistoria.

Mål för sommarkurserna

Mål 1

Engagera Svalöv

Åtgärd

 • Undersöka möjligheter att låta boende i Svalövs kommun vara en större aktör i Fridhems sommarverksamhet.
 • Se om det är möjligt att ha ett öppet tillstånd på kvällarna

Mål 2

Barnens Fridhem

Åtgärd

 • Familjeveckorna ska inte bara vara till för kursdeltagares barn. Även barn i Svalövs kommun ska kunna vara med.
 • Samarbeta med aktörer i Svalövs kommun som jobbar med barn.
 • Göra våra barnföreställningar ännu mer tillgängliga för barnen.

Mål 3

Utveckla utlandskonceptet

Åtgärd

 • Utveckla samarbetet med Viva Kreativa och etablera sommarkursveckor i Spanien.
 • Nå utlandsboende svenskar som kan tänka sig sommarkurser i Spanien

Mål 4

Bibehållen/ökad lönsamhet

Åtgärd

 • Undersöka möjligheterna att ha fler kurser som inte är beroende av statsbidrag. Målet är att om några år ha en tredjedel icke statsbidragsberättigade kurser. Genom detta kan vi fortsättningsvis hålla ett billigt pris för de andra kurserna, som vi hoppas kunna hålla runt 4000 kronor ett tag till trots högre inflationstryck i samhället.
 • Hitta fler grupper som hyr skolan under tider sommarkurserna inte är igång.
 • Marknadsföra oss mot företag som kan boka hela kurser på Fridhem

Mål 5

Synas ännu mer

Åtgärd

 • Vi ska synas mer i de stora tidningarna, gärna också ett reportage i tv. För att detta ska kunna gå så måste vi utveckla marknadsföringskanalerna och sprida informationen om vår sommarverksamhet.

Mål för kontoret

Mål 1

Att fortsätta sträva efter att säkerställa och förenkla kommunikationen externt och internt.

Åtgärder

 • Säkerställa rutiner för att hålla hemsidan/FIN med aktuell, korrekt, komplett och tydlig information.
 • Fortsätta kvalitetsarbetet med rutinerna och dokumentationen kring redovisningar till SCBoch FBR.
 • Öka medarbetarnas kompetens inom det digitala området.
 • Göra intranätet till en mer attraktiv del av det dagliga arbetet för anställda.

Mål 2

Utveckla den digitala kommunikationen och marknadsföringen

Åtgärder

 • Öka användandet av Facebook
 • Öka kontakten och kommunikationen med tidigare kursdeltagare
 • Bli bättre på att interagera

Mål 3

Säkerställa och förenkla bokning av rum och konferenser.

Åtgärder

 • Ta fram ett digitalt bokningssystemför rum och konferenser som i framtiden skall vara integrerbart med ekonomisystemet.

Mål 4

Utöka försäljningen av administrativa tjänster alt. samarbeta med andra folkhögskolor för att effektivisera administrationen.

Åtgärder

 • Undersöka möjligheten att bilda serviceaktiebolag, eget eller i samägande med andra aktörer.
 • Genom att ta kontakt med presumtiva kunder och presentera vilka tjänster vi kan erbjuda till ett konkurrensmässigt pris.
 • Erbjuda konkreta samarbeten inom administrationen.

Mål för Service, kök, städ och vaktmästeri

Mål 1

Utveckla kvalitén på helhetsupplevelsen i service

Åtgärder

 • Satsa på att åtgärda fler delar av fastighetsbesiktningen
 • Städ ska besöka alla linjer för att skapa förståelse för deras arbete och hur alla kan hjälpa till
 • Ökat samarbete mellan serviceenheterna
 • Göra en webbenkät bland kursdeltagarna om bemötandet på skolan.

Mål 2

Utveckla praktikantverksamheten

Åtgärder

 • Fridhem ska fortsatt vara en attraktiv praktikplats
 • Göra introduktionen av en ny praktikant/arbetstränare bättre så att personen snabbare kommer in i arbetet.
 • Låta praktikanter prova på olika delar av serviceverksamheten
 • Bli fler personer som tar emot och handleder praktikanter.

Specifika mål för köket

Mål 1

Bibehålla och utveckla kvalitén på maten

Åtgärder

 • Besöka andra kök
 • Hålla sig a jour med nya produkter på marknaden
 • Fortsätta att utbilda oss inom specialkost

Mål 2

Sträva efter självfinansiering

Åtgärder

 • Ökad kontroll av intäkter och utgifter
 • Utöka cateringverksamheten
 • Fortsatt utveckling av samarbetet med Svalövs Montessoriskola
Verksamhetsmal for samtliga avdelning 2014
Ladda ner fil