VERKSAMHETSPLAN FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS

STYRELSE 2013-2014

Inledning

Styrelsens arbete regleras av föreningsstämmans beslut och de av föreningsstämman fastställda stadgar (se ”Stadgar för Fridhems folkhögskola”).

Styrelsen fattar beslut om övergripande frågor i verksamheten. Styrelsen utser vid behov arbetsgrupper med uppgift att bereda frågor och ta fram underlag för styrelsens beslut.

Rektor och personalchef är föredragande tjänstemän i styrelsen.

Styrelsen uppdrag är att årligen:

 • utveckla och fastställa Verksamhetsplan
 • utveckla och fastställa Kvalitetshandbok
 • fastställa Budget för verksamheten
 • bearbeta och fastställa Mål & Visioner
 • fastställa Lokalplan över fem års period samt göra en årlig översyn
 • fastställa Attest- och Delegationsordning för verksamheten
 • fastställa Jämställdhetsplan och Diskrimineringspolicy
 • fastställa Utvärderings- och kvalitetsplan
 • fastställa Lönepolicy
 • fastställa Brandskyddsdokumentation
 • fastställa Policy för överlikviditet
 • fastställa Drogpolicy
 • utvärdera och se över Systematiskt arbetsmiljöarbete.
 • se över policydokument för verksamheten

Styrelsens ordförande skall:

 • Förbereda styrelsens arbete i samverkan med rektor
 • Arbetsledningen av rektor

Övergripande mål

Styrelsen skall i sitt arbete genom framsynthet och insikt inspirera och stimulera verksamheten under rektors ledning till att arbeta enligt fastställda Mål & Visioner för stabilitet, utveckling och förändring.

Mål

 • Att förankra och utveckla folkhögskolans Mål och Visionsdokument och fastställa framtagna mål för respektive verksamhetsgren.
 • Att i linje med folkhögskolans värdegrund i Mål och Visioner arbeta för samverkan med kommun, näringsliv och utbildningsanordnare lokalt, regionalt och nationellt.
 • Att fortlöpande bevaka omvärldsfrågorna kopplat till Mål och visioner.
 • Att utveckla den framtida inriktningen i ett globalt perspektiv.
 • Att övergripande stimulera och förbereda generationsskifte och kompetensutvecklingsfrågorna för framtidens skola.

Uppföljning

 • Styrelsen arbete skall följas upp med kort utvärdering efter varje styrelsemöte, för att säkerställa beredning, innehåll och genomförandet av styrelsens arbete.
 • En utvärdering i form av en enkät och till den kopplad diskussion om styrelsen arbetsår skall genomföras vid det sista styrelsemötet för arbetsåret och en sammanställning skall föreligga stämman.

Styrelsen för Fridhems folkhögskola, 2013-06-13

VERKSAMHETSPLAN FOR FRIDHEMS FOLKHOGSKOLAS STYRELSE 2013 2104 2
Ladda ner fil