Filmarbetarlinjen

Filmarbetarlinjen

Under andra året har du även möjlighet att gå filmarbetarlinjen istället för filmlinjen.

Du går då i samma klass som andra årsdeltagarna i filmlinjen, men i denna kurs ingår 2-11 veckors praktik, pedagogiskt utövande och en kurs i att starta eget företag. Denna kurs är eftergymnasial vilket gör att du får CSN från högskolekvoten, och detta innebär att även du som har studerat ett år på folkhögskola tidigare har möjlighet att få CSN under båda dina år hos oss.

Filmarbetarlinjen är en yrkesförberedande inriktning under år 2 på filmlinjen för dig som vill fokusera mer på hur du kan ta klivet ut i filmbranschen. Du fördjupar dig inom projektutveckling, filmfinansiering, praktik och mötet med publiken. Du genomför en mängd filmövningar inom filmlinjens ramar tillsammans med deltagarna på Filmlinjen.  

Du genomför ett antal obligatoriska moment:

2-11 veckors praktik

Starta eget kurs

Studiebesök på produktionsbolag eller annan professionell filmverksamhet

Projektutveckling, filmfinansiering och pitch

Kurs i arbetsmiljö inom filmproduktion

Arrangera offentlig filmvisning

 

Deadline för inskickad ansökan är 8 april 2024.

Ansökan

I din ansökan ska du skicka in en filmidé, ett filmklipp med tillhörande text och en personlig motivation. Det är detta material som utgör grunden för vilka som kallas till inträdesprov på skolan 13 maj 2024

Steg 1: Inskickat material 

Provet innehåller:

 • Filmidé max 1500 tecken 

 • Motivationsklipp 1-2 minuter

 • Filmklipp 1 minut

 • Tankar om filmklipp, max 500 tecken

 

Filmidén

På Fridhem lägger vi stor vikt vid det personliga perspektivet. Vi letar efter filmidéer med egen röst eller ingång och som känns angelägna. Filmidén ska på max 1500 tecken innehålla din filmidé från hur filmen startar till hur den slutar. Lämna oss inte i några cliffhangers, vi vill veta hur du vill berätta hela din film. Tänk på att det finns olika filmformat att välja mellan, t.ex. kortfilm, långfilm, fiktion, dokumentär, konstfilm. 

Motivationsklipp

Motivationsklippet består av ett filmklipp på 1-2 minuter där du berättar om vem du är och varför du vill gå filmlinjen på Fridhem. Vi vill även veta vad som intresserar dig med filmskapande och vilka egenskaper du besitter som kan bidra till en eventuell framtida filmklass. Vi vill gärna se dig i bild när du berättar om dig själv.
Ladda upp ditt motivationsklipp (det får inte vara mer än 2 minuter) på Youtube och klistra in länk till klippet i ett separat PDF-dokument som du laddar upp på Schoolsoft.

Filmklipp 1 minut

Filmklippet ska innehålla material som du själv har gjort.
Det kan vara ett dokumentärt klipp eller ett fiktivt klipp. Det kan t.ex. vara ett ögonblick då du fått syn på något och fångat det med mobilkameran eller en kort scen som du har spelat in. Det går utmärkt att filma med sin mobiltelefon, tekniken och hantverket är inte det viktiga. Poängen är att klippet visar något som intresserar dig,

Ladda upp ditt 1-minutsklipp (det får inte vara mer än 1 minut) på Youtube och klistra in länk till klippet i ”Tankar om ditt filmklipp”.

Tankar om ditt filmklipp

Beskriv i max 500 tecken vad som intresserar dig med klippet. Det kan både handla om form och innehåll, exempelvis hur det är filmat, budskap, tempo, stämning, ljus eller arbetssätt. Beskriv även vilken din arbetsinsats i klippet är, tex om du har hållit i kameran, klippt eller regisserat. Glöm inte att klistra in länk till klippet.

Steg 2: Slutprov på skolan

Provet innehåller:

 • Praktiska filmövningar på Fridhems folkhögskola

Slutprovet genomförs under en heldag på skolan.
Proverna du gör handlar bla om samarbete, visuellt tänkande och berättande.

Vi kommer välja ut 16 personer till filmklassen men vi vill också att dessa personer väljer oss. Under dagen för slutprov får du därför även bekanta dig med skolan och filmlinjen genom rundvandring, filmvisning och möte med nuvarande deltagare m.m. 

Inför prov 2 tar vi ut en avgift på 400kr som täcker kost och logi. Med reservation för ändringar.

Kriterier för antagning till Filmlinjen

Vi söker dig med ett stort engagemang, som vet varför du söker och har ett brinnande intresse för det filmiska berättandet. Vi söker personer som vi tror kan använda utbildningen på ett kreativt sätt och har något att berätta. Vi söker också personer som fungerar väl i sociala sammanhang och kan samarbeta. Den sökande behöver nödvändigtvis inte ha gjort film innan utan kan ha en annan ingång till utbildningen då vi strävar efter att skapa en grupp med olika bakgrund och erfarenhet.

Vi eftersträvar att få en grupp med olika erfarenheter och bakgrund.

Vi ser det som en fördel att man gjort något annat i livet än att ha gått i skola.

Vi bryr oss inte om vad de sökande till årskurs 1 har för betyg. Däremot kräver vi för de som ska gå Filmarbetarlinjen, att de har allmän behörighet från gymnasiet.

Lärare och deltagare på utbildningen gör en sammantagen bedömning av den sökandes prover. Denna bedömning utgör grunden för de diskussioner vi för om den klass vi tar in på utbildningen.

Besked

Besked om antagning lämnas i slutet av maj. 

Vid antagning bekräftar du din plats genom att betala in 1000 kr på fakturan som du kommer att få på din mejl. Det är en förskottsbetalning för kost och logi. Pengarna dras sedan av på fakturorna under hösten.

Det är många som söker till Filmlinjen och vi har ingen möjlighet att motivera eventuella avslag på ansökan.

Internat & folkbokföring

Fridhems folkhögskola ser internatet som en tillgång för den pedagogiska verksamheten. Vi ska tillsammans utvecklas och arbeta intensivt. Kursdeltagare från olika linjer skall träffas och utbyta erfarenheter, reflektera och skapa projekt tillsammans. Nya konstnärliga innovationer, bygga nätverk och ha kul!

Vi prioriterar därför kursdeltagare som väljer att bo på internatet, framförallt på Kulturlinjerna film, grafisk, musik och teater. Detta gäller samtliga årskurser. Endast i undantagsfall ger vi dispens för boendet, då om du har synnerliga skäl, t.ex. barn på annan ort m.m.

Kommer du från ett annat EU/EES-land behöver du folkbokföra dig i Sverige för att studera på Fridhem. 

Vi hoppas att du skall trivas på internatet!

Ansökningar till den här kursen är avslutade för den här perioden.
Välkommen att ansöka till nästa period!

Kursens mål och syfte

Filmarbetarlinjen är en förberedande utbildning för yrkesverksamhet inom filmbranschen. Målet med kursen är att ge deltagaren förberedelser för filmarbetaryrket och dess arbetsvillkor, att ge erfarenheter av olika inspelningssituationer, att utveckla sina färdigheter inom filmområdet och få kunskap om arbetsmiljöfrågor som ingår i yrket som filmarbetare. Deltagaren fördjupar sig inom projektutveckling, filmfinansiering, praktik och mötet med publiken. Deltagaren genomför även filmövningar inom filmlinjens ramar tillsammans med deltagarna på Filmlinjen. Filmövningarna varvas med föreläsningar och handledning. Deltagarna tillägnar sig grundläggande kunskaper inom filmens hantverk.

Kursinnehåll 

Alla ämnen på Filmarbetarlinjen innehåller föreläsningar, praktiska övningar och handledning. I kursen ingår följande ämnen:

Kurs i arbetsmiljö

Deltagaren studerar de lagar och regler som styr arbetsmiljön inom filmbranschen. Syftet är att deltagaren ska få kunskap om hur arbetsmiljön i en filmproduktion bör se ut, vem som har ansvaret för arbetsmiljöns olika delar i en filmproduktion samt hur och på vilket sätt en kan påverka arbetsmiljön. Deltagaren blir även introducerad till facklig organisation inom filmbranschen. Målet är att deltagaren får tillgång till redskap för att kunna förhålla sig kritiskt till och påverka arbetsförhållanden i varierande arbetssituationer.

Starta eget - kurs

Kursen syftar till att förbereda deltagarna inför ett arbetsliv som egenföretagare inom kulturbranschen. Moment som tas upp är bland annat vilka olika företagsformer som finns, hur ett företag startas upp, ekonomiska termer som är bra att känna till och vilka bidrag och stöd som finns att söka inom kulturfältet. Målet är att kunna etablera sig som egenföretagare inom filmbranschen.

Arrangera offentlig filmvisning

Deltagaren arrangerar återkommande offentliga filmvisningar på offentliga biografer eller andra visningslokaler. Deltagaren övar sig på att marknadsföra, organisera och administrera filmvisningar. Målet är att utveckla ett ansvarstagande och självständigt förhållningssätt till spridning och distribution av egna och andras filmiska verk.

Produktion & Filmfinansiering

Deltagarna introduceras i produktionssidan av filmandet och övar sig på att utforma projektbeskrivning, skriva budget och pitcha filmprojekt. I ämnet ingår även inspelningsledning och inspelningsplanering. Målet är att utveckla färdigheter för att kunna planera och organisera en filmproduktion samt att kunna säkra finansiering för filmprojekt. 

Praktik

Deltagaren gör praktik mellan 2-11 veckor inom filmbranschen. Under praktiken ingår handledning med lärare och praktikhandledare inom produktionen. Handledningen kretsar kring arbetsförhållanden, samarbete, hantverkskunnande och yrkesroll. Målet är att deltagaren skaffar sig en praktisk erfarenhet samt knyter kontakter inom filmbranschen  genom medverkan i professionella produktioner.

Filmfestivaler och högre studier

Deltagarna besöker filmfestivaler i syfte att inhämta kunskap om filmbranschen, uppdatera sig kring ny film, skapa och underhålla kontaktnät inom filmområdet. Deltagarna gör även studiebesök på en högre filmutbildning för att få kunskap om möjligheterna med vidare studier inom film. 

Samarbeten

Filmlinjen samarbetar varierande med de andra linjerna på Fridhems Folkhögskola, tex med teaterlinjen och musiklabb med vilken vi gör gemensamma övningar och lärarutbyten. Filmlinjen genomför även varierande samarbeten med externa aktörer, till exempel andra utbildningar och kommunala verksamheter. Det kan handla om att i skarpt läge göra film på uppdrag eller att samarbeta i övningar med andra filmutbildningar.

Teknikansvar

Alla deltagare på filmlinjen ansvarar för ett tekniskt område på linjen. Det handlar om att under handledning, i samarbete med andra, kontrollera, underhålla och serva filmutrustning. Målet är att fördjupa sin förståelse för de tekniska verktyg som filmskapandet utgår ifrån och att utveckla ett självständigt och ansvarstagande förhållningssätt till denna teknik.

Reflektion och kritik

Ämnet innehåller audio-visuell reflektion, reflekterande gruppsamtal och muntlig presentation av kritisk reflektion. Etik, estetik och politik är exempel på tematiska ingångar i det reflekterande arbetet. Ämnet syftar till att utveckla det filmiska tänkandet och förmågan att kommunicera kring detta. Målet är att deltagarna aktivt deltar i fördjupande diskussioner kring varandras filmande och filmområdet i stort. 

Självständigt arbete / Kreativa ramar

Deltagarna övar sig på att skapa egna ramar för ett filmiskt arbete. Målet är att utveckla den egna arbetsmetoden och att med denna driva ett eget projekt från ide till färdig film.

Regi

Deltagarna introduceras till varierande regimetoder och övar sig på att använda dessa metoder för att regissera film. Ämnet innehåller ledarskap, personregi och konstnärlig vision. Målet är att kunna leda det konstnärliga arbetet i en filmproduktion, fatta konstnärliga beslut och samarbeta med övriga yrkesroller under filmprocessen.

Dokumentär

Deltagarna skapar film med utgångspunkt i dokumentära arbetsmetoder. Dokumentärämnet syftar till att medvetandegöra det egna seendet och filmarens position i förhållande till det som avbildas. Målet är att med verkligheten som utgångspunkt skapa icke-fiktiva filmiska verk alternativt hybridfilm som kombinerar dokumentär och fiktion.

Manus 

Ämnet manus innehåller dramaturgi, scenanalys, dialogskrivande och manus som gestaltningsverktyg. Deltagarna övar sig på att skriva manus till scener, kortfilmer och att formulera kritik till andras manusarbeten. Målet är att kunna författa kortfilmsmanus som kommunicerar det deltagaren vill berätta och som kan fungera som ett arbetsredskap för övriga yrkesroller i en filmproduktion.

Klippning

Ämnet klippning innehåller teknisk och konstnärlig arbetsmetod samt dramaturgi. Deltagarna övar sig på att redigera varierande filmövningar i Adobe Premiere Pro. Målet är att kunna strukturera klipprojekt, genomföra dialogklippning och kontinuitetsklippning samt formulera kritik till andras klipparbeten.

Foto & Ljus

Ämnet Foto & Ljus innehåller bildberättande, bildmanus, kamerateknik, ljusteknik och bildbearbetning. Deltagarna skapar bildmanus, övar sig på att hantera videokameror, optik, kamerariggar, ljusteknik och bildbearbetningsprogram. Målet är att kunna planera och genomföra inspelning och bildbearbetning med bildspråk som bärande berättarkomponent. Utrustningen i ämnet innehåller Panasonic-kameror, Blackmagic-kameror, videostativ, kamerariggar och ljusteknik. Bildbearbetningsprogram är Davinci Resolve och Adobe Premiere Pro.

Ljud och Musik

Ljudämnet innehåller ljudinspelning, ljudbearbetning, ljudgestaltning, och filmmusik. Målet är att deltagarna ska kunna spela in och bearbeta filmljud i gestaltande syfte. De ska även kunna kommunicera och samarbeta med filmmusikkompositörer. Utrustning: Zoom field recorders, Rödemikrofoner, Sankenmikrofoner, ljudbommar. Efterbearbetningsprogram: Adobe Premiere Pro.

Antagningskrav

Beskrivning av antagningskriterier:

 • Vilja att visa på något/vilja att berätta
 • Angeläget, modigt eller nytt sätt att berätta
 • Fantasiförmåga
 • Observationsförmåga
 • Visuell kommunikationsförmåga
 • Ljudmässig kommunikationsförmåga
 • Kritisk reflektionsförmåga gällande innehåll och form 
 • Samarbetsförmåga; Lyssnar, kommunicerar, tar initiativ
 • Bidrar till mångfald i klassen och i den svenska filmbranschen
 • Uttrycker en tydlig motivation till varför den vill gå på filmlinjen

Intyg

Samtliga kursdeltagare som genomgått en fullständig kurs på Fridhems folkhögskola får, efter avslutad kurs, ett intyg. På intyget framgår studietid, studiernas omfattning samt vilka huvudmoment som ingått i kursen.