Folkhögskola - Hitta kursen eller linjen du brinner för

Studeranderättsliga frågor

Här hittar du information om frågor rörande studeranderätt samt villkor och bestämmelser som gäller på Fridhems folkhögskola. Läs noggrant igenom dokumenten.

Under första veckan på ditt läsår går kontaktläraren igenom vad som gäller på skolan, då får du tillfälle att ställa frågor.

Är det något du undrar över eller inte hittar kan du kontakta Gunilla i receptionen. 
Tel: 0418 - 44 60 00 
Mejl: info@fridhemsfolkogskola.se

På skolan finns ett Deltagarråd med representanter från alla linjer. Rådet finns till för att säkra deltagarinflytandet på Fridhem. Det är det forum som finns för att ge deltagarna insyn i skolans verksamhet. Det fungerar som ett språkrör för alla deltagare på skolan, rådet arbetar självständigt i nära dialog med skolans ledning.

Deltagarrådet utgörs av 1-2 representanter från varje linje/ inriktning och utser gemensamt en ordförande och en sekreterare. Ordförande är sammankallande och ser till att det genomförs minst två möten per termin, samt gör en dagordning och kallar till möten.

Biträdande rektorer är närmaste kontaktpersoner. De är med vid uppstart och utgör ett stöd vid behov samt hålls uppdaterade om mötestider. Ordförande bjuder in dem när så önskas.

Utöver detta skall Deltagarrådet utse en representant till skolans styrelse och en representant till skolledningens möten med vardera en suppleant. Styrelesrepresentanten är generellt med vid alla styrelsemöten, representanten till skolledningens möten bjuds in till möten vid minst två tillfällen per termin men kan också vara med oftare om så önskas. I övrigt kan rådet anmäla ärenden som de vill att skolledningen skall ta upp på sina möten.

Förutom Deltagarrådet finns Aktivitetsrådet och Servicerådet. Aktivitetsrådet består av representanter från alla linjer och har till uppgift att ordna aktiviteter för att föra olika deltagare och grupper samman - att bygga broar så att alla kan mötas på ett konstruktivt och bekvämt sätt. Servicerrådet består av representanter från alla linjer och har till uppgift att diskutera och föreslå ändringar och förbättringar, främst gällande kök och internat.

För att stärka de studerandes rättigheter på folkhögskolan finns Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR).

Studerande och skolor kan vända sig till FSR för stöd och rådgivning. Studerande kan även anmäla ärenden för prövning av det studeranderättsliga rådet. FSR utfärdar då rekommendationer till den anmälda skolan. Prövningen av ärendet sker mot skolans egna studeranderättsliga regelverk.

Det är Folkbildningsrådets medlemsorganisationer Rörelsefolkhögskolornas Intresseorganisation (RIO) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som gett detta uppdrag till FSR. 

På deras sidor kan du läsa mer om vad studerande på folkhögskola har för rättigheter och skyldigheter samt hur du kan göra en anmälan till FSR.

FSR

Varje folkhögskola gör sin egen bedömning i antagningsprocessen utifrån vad den enskilde sökanden har för kunskapsbehov. På Fridhems folkhögskola har vi olika kriterier för antagningar till våra respektive kurser. 

Läs mer om antagningskriterierna under respektive kurs.

 

Fridhems folkhögskola ser internatet som en tillgång för den pedagogiska verksamheten. Vi ska tillsammans utvecklas och arbeta intensivt. Kursdeltagare från olika linjer skall träffas och utbyta erfarenheter, reflektera och skapa projekt tillsammans. Nya konstnärliga innovationer, bygga nätverk och ha kul!

Vi prioriterar därför kursdeltagare som väljer att bo på internatet, framförallt på Kulturlinjerna film, grafisk, musik och teater. Detta gäller samtliga årskurser. Endast i undantagsfall ger vi dispens för boendet, då om du har synnerliga skäl, t.ex. barn på annan ort m.m.

Vi hoppas att du skall trivas på internatet!

Här kan du ta del av policydokument med koppling till studeranderättsliga frågor. 

Avstängning disciplinära åtgärder Fridhem
Ladda ner fil

Drogpolicy Fridhem
Ladda ner fil

Försäkringar
Ladda ner fil

Handlingsplan för deltagare mot sexuella trakasserier på Fridhems Folkhögskola
Ladda ner fil

Klagomålshantering
Ladda ner fil

Kriterier for antagning till allman kurs med inriktning och arbetsprocessen
Ladda ner fil

Omdömen grundläggande behörighet
Ladda ner fil

Policydokument för förstärkningsbidrag och språkligt stöd
Ladda ner fil

Policy mot diskriminering och för systematiskt jämställdhetsarbete
Ladda ner fil

Utbildningsbevis intyg
Ladda ner fil